--- tags: i18n --- # 《台灣原住民族致中國習近平主席》瑞典語版 Taiwans ursprungsfolk till Kinas president Xi Jinping Duplicate this document to start a translation of the declaration in a new language. - Existing languages: https://speakup.tw/idg-xi - Code: https://github.com/chihaoyo/speak-up-for-taiwan/ ## 授權 License [CC0](https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/) (No rights reserved) ## 貢獻者簽到 Contributors list your name/id here - Mikael Harjula - Tobias Pötzsch - Minna Seikkula - 瑞典友人義助 ## 什麼語言 What language is this? This is Swedish. ## Content to translate > [Original] 台灣原住民族致中國習近平主席 > [English translation] Indigenous Peoples of Taiwan to President Xi Jinping of China ### Taiwans ursprungsfolk till Kinas president Xi Jinping > [Original] 台灣原住民族歷史正義與轉型正義委員會代表十七族之二十二位代表及委員會外代表八族之九位代表共同聲明 > [English translation] Declaration signed by 22 members representing 17 indigenous peoples in the Indigenous Historical Justice and Transitional Justice Committee of Taiwan, and subscribed by 9 prominent members of 8 more indigenous peoples. Deklaration signerad av 22 medlemmar, representerade av 17 ursprungsfolk, i [kommittén för historisk rättvisa och övergångsrättvisa för ursprungsfolk](https://indigenous-justice.president.gov.tw/) i Taiwan samt undertecknad av nio framstående medlemmar av åtta ytterligare ursprungsfolk. > [Original] 習近平先生,你不認識我們,因此你不認識台灣。 > [English translation] Mr. Xi Jinping, you do not know us, so you do not know Taiwan. ### Herr Xi Jinpig, ni känner inte oss, och således känner ni inte Taiwan. > [Original] 我們是台灣原住民族,生存在台灣這片母親土地上超過六千年,不是中華民族中的少數民族。 > [English translation] We are the indigenous peoples of Taiwan and have lived in Taiwan, our motherland, for more than six thousand years. We are not ethnic minorities within the so-called “Chinese nation”. Vi är Taiwans ursprungsfolk, och vi har levt i vårt moderland Taiwan i över 6000 år. Vi är inte de s.k. “etniska minoritetsfolken” inom “nationen Kina”. > [Original] 我們祖先在台灣玉山、阿里山、大霸尖山、大武山、卑南主山、都蘭山以及山林、草原、深谷、溪流、島嶼、海洋流傳的故事明白顯示:台灣是原住民族的傳統領域,也是原住民族世世代代用生命守護的祖靈土地,不是中國的領土。 > [English translation] Stories told by our ancestors about the mountains, forests, grasslands, valleys, rivers, islands, and oceans of Taiwan testify that Taiwan is — and has always been — the traditional territory of the indigenous peoples on this land. Taiwan is the sacred land where generations of our ancestors have lived and protected with their lives. It has never belonged to China. Våra förfäders berättelser om bergen Jade, Alishan, Kavulungan, Beinan och Dulan; om skogar, grässlätter, dalar, sjöar, öar och hav i Taiwan vittnar om att Taiwan är- och alltid har varit - det traditionella territoriet för detta lands ursprungsfolk. Taiwan är det heliga land där våra förfäder har bott i många generationer, det land de skyddat med sina liv. Det tillhör inte Kina. > [Original] 台灣原住民族見證著來到島嶼的西班牙人、荷蘭人、鄭氏王朝、清帝國、日本國、中華民國的言行,我們跟荷蘭人簽過契約、跟美國人簽過和平協議,對抗過每一個侵略我們土地的外來民族與帝國主義,也受到後來殖民國家的武力鎮壓、威權統治。 > [English translation] We the indigenous peoples of Taiwan have witnessed the deeds and words of those who came to this island, including the Spanish, the Dutch, the Koxinga Kingdom, the Qing Kingdom, the Japanese, and the Republic of China. We signed contracts with the Dutch and peace agreements with the Americans. We have fought against imperialism and every foreign intruder of our land. We have suffered military suppression from colonial and authoritarian regimes. Vi, Taiwans ursprungsfolk, har bevittnat gärningar och ord av de som kom till denna ö, inberäknat spanjorer, holländare, Koxingas kungadöme, Qingdynastin, japanerna och republiken Kina. Vi undertecknade fördrag med holländarna och fredsavtal med amerikanerna. Vi har kämpat mot imperialismen och varje  utländsk intrång i vårt land. Vi har lidit under militärt förtryck  från koloniala och auktoritära regimer. > [Original] 從被稱番人到台灣原來的主人,原住民族更推動著國家走上人權、民主、自由的轉變歷程。千百年來,我們仍在這裡,從未放棄我們的自然主權。 > [English translation] Once called “barbarians”, we are now recognized as the original owners of Taiwan. We the indigenous peoples of Taiwan have pushed this nation forward towards respect for human rights, democracy, and freedom. After thousands of years, we are still here. We have never given up our rightful claim to the sovereignty of Taiwan. Vi som en gång kallades “barbarer”, är nu erkända som Taiwans ursprungliga ägare. Vi, Taiwans ursprungsfolk, har drivit denna nation mot respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet. Efter tusentals år är vi  ännu här. Vi har aldrig gett upp vår rättmätiga begäran om ett självständigt Taiwan. > [Original] 習近平先生,你不懂尊嚴,因此誤會了偉大。 > [English translation] Mr. Xi Jinping, you do not understand dignity, so you misunderstand greatness. ### Herr Xi Jinping, du förstår inte värdighet, därför missförstår du storhet. > [Original] 在我們母親土地上建立起來的主權國家台灣,我們並不滿意,因為原住民族的歷史正義與轉型正義才剛剛開始被這個國家重視,台灣島上的多元民族、多元文化、多元歷史觀才剛剛開始受到這個國家肯定。 > [English translation] It is true that we are not satisfied with the current state of Taiwan, the sovereign state that has been built upon our motherland. This nation has just started paying attention to historical and transitional justice for the indigenous peoples. It has just begun to recognize its own ethnic and cultural diversity, as well as different understandings of history within its diverse peoples. Vi är verkligen inte tillfredsställda med den nuvarande situationen i Taiwan, som är en suverän stat som har byggts upp på vårt fosterland. Staten har först nyligen börjat rikta uppmärksamhet mot historisk rättvisa och övergångsrättvisa för ursprungsfolken. Den har endast inlett erkännandet av det egna landets etniska och kulturella mångfald samt för olika förståelse för historia bland dess mångfald av folk. > [Original] 但,這也是我們與所有認同台灣土地的其他族群努力形塑的國家,是不同族群正在理解彼此痛苦經歷的國家,是我們可以大聲用自己語言說自己故事的國家。 > [English translation] Nevertheless, Taiwan is also a nation that we are striving to build together with other peoples who recognize the distinct identity of this land. Taiwan is a nation accommodating diverse peoples trying to understand each other’s painful pasts, as well as a nation in which we can each tell our own stories in our own languages. Likväl är Taiwan också en nation som vi strävar efter att upprätta tillsammans med andra folk som erkänner landets säregna identitet. Taiwan är en nation bestående av olika folk som försöker förstå varandras plågsamma förflutna liksom en nation där vi kan berätta våra egna berättelser med våra egna språk. > [Original] 我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家,並積極改造它,這是尊嚴。無論人口數是三百多人的卡那卡那富族,還是二十一萬多人的阿美族,我們每一個原住民族都有平等的自決權,這是尊嚴。 > [English translation] Together we decide what kind of country Taiwan should be, and we work hard to improve it. This is dignity. Whether it is the Kanakanavu people with three hundred members, or the Amis with two hundred thousand members, each of us indigenous peoples have equal rights to self-determination. This is dignity. Tillsammans bestämmer vi vilket land Taiwan borde vara och vi arbetar kraftfullt för att förbättra dess nuvarande situation. Det är värdighet. Oberoende om det är Kanakanavu folkgruppen med omkring 300 medlemmar eller Amis med en befolkning på mer än 210 000 har var och en av oss som tillhör ursprungsfolken lika rätt till självstyre. Det är värdighet. > [Original] 習近平先生代表中國政府所推銷的單一文化價值、統一、強權,並不偉大也不令人嚮往。 > [English translation] We do not share the monoculturalism, unification, and hegemony promoted by you, Mr. Xi, on behalf of the government of China. It is far from greatness. It is of nothing that we desire. Vi delar inte den monokulturalism, likriktning och hegemoni som förordas av dig herr Xi, på den kinesiska regeringens vägnar. Det är långt ifrån storhet. Det har ingenting att göra med det vi eftersträvar. > [Original] 對土地謙卑、尊重其他生命、與各族群共存共好,才是我們的信念。 > [English translation] Being humble to the land, respecting other lives, co-existance with other groups of people in pursuit of common good — these are values that we believe in. Att vara ödmjuk inför landet, respektera andras liv, leva tillsammans med andra grupper av mänskor med strävan om en gemensam nytta – det är värderingar vi tror på. > [Original] 習近平先生,人不應該傷害別人,無論這個人跟自己多麼不一樣。 > [English translation] Mr. Xi Jinping, people should not harm each other, no matter their differences. ### Herr Xi Jinping, folk borde inte skada varandra, oavsett deras skillnader. > [Original] 習先生代表中國政府的談話,強調以武力為後盾,堅持統一台灣、實施一國兩制,並表示不會傷害同為中國人的人。 > [English translation] In the speech you presented on behalf of the government of China, Mr. Xi, you have demonstrated your military strength and insisted on reunifying Taiwan with the implementation of “One Country, Two Systems”. You also stated that no harm will come to those who are “Chinese”. I talet Ni höll i Kinas regerings namn, insisterade ni på ett införlivande av Taiwan med genomförandet av “One Country, Two Systems” principen och med stöd av Kinas militära styrka. Ni framställde också att de som är “kinesiska” inte kommer att skadas av detta.  > [Original] 但暴力是不對的,無論是不是中國人,都不應該遭到傷害。 > [English translation] However, any violence is wrong, and no one should be harmed for their identity or beliefs, Chinese or otherwise. Allt våld är emellertid fel, och ingen skall ta skada på grund av sin identitet eller tro, kinesisk eller någon annan. > [Original] 我們已經看到藏族、維吾爾族成為「中國人」之後,在「民族自治區」遭遇文化、語言、信仰的滅絕。我們看到一國兩制之下的香港人民,快速失去民主與自由。我們看到中國人民,甚至無法說出或捍衛自己的基本人權。 > [English translation] We have witnessed in the “autonomous regions” the Tibetans and the Uyghurs being driven into cultural, linguistic, and religious extinction after they became “Chinese”. We have witnessed the people of Hong Kong quickly losing freedom and democracy under “One Country, Two Systems”. We have witnessed how China’s own people cannot even speak out for or defend their fundamental human rights. Vi har bevittnat hur tibetanerna och uyghurerna i “autonoma regioner” har drivits till kulturell, språklig och religiös utrotning efter att de blivit “kinesiska”. Vi har bevittnat att folket i Hongkong snabbt förlorade både sin frihet och sin demokrati under “One Country, Two Systems”. Vi har bevittnat hur Kinas eget folk inte ens kan uttrycka sig om eller försvara sina grundläggande mänskliga rättigheter.  > [Original] 習先生,暴力無法帶來和平,Misawacu hanizaay masasu takid(欺侮別人的人也會受到同樣的報應;撒奇萊雅族古諺)。 > [English translation] Mr. Xi, force does not lead to peace. As the old saying of Sakizaya goes, Misawacu hanizaay masasu takid — those who bully others will have the same brought back to them. Herr Xi, tvång leder inte till fred. Som det gamla ordspråket av Sakizaya säger, Misawacu hanizaay masasu takid - de som mobbar andra kommer att få det samma tillbaka till sig själv. > [Original] 請帶領你的國家邁向真正的文明,停止武力恫嚇台灣人民,致力讓中國人民享有人權與自由。 > [English translation] We urge you to bring true greatness to your country, to stop threatening the people of Taiwan with force, and to strive to bring human rights and freedom to the people of China. Vi uppmanar Er att bringa ert land sann storhet, att sluta hota Taiwans folk med tvång, och att sträva efter att förverkligöra mänskliga rättigheter och frihet till det kinesiska folket. > [Original] 習近平先生,台灣原住民族與台灣的主體性,拒絕威脅也不退讓。 > [English translation] Mr. Xi Jinping, we the indigenous peoples of Taiwan will not be threatened and will make no concessions. ### Herr Xi Jinping, vi de taiwanesiska ursprungsfolken kommer inte att hotas och kommer inte att göra några eftergifter. > [Original] 台灣的國家未來,是母親土地上所有族群的自主決定,包括台灣原住民族在內。同時,沒有經過原住民族行使集體自決權之前,任何政府、政黨、團體都不得與外來勢力及國家協商,將原住民族的傳統領域併入他國領土或成為他國實質管理的範圍。 > [English translation] The future of Taiwan will be decided by self-determination of the Taiwanese indigenous peoples and all the people who live on our motherland. No government, political party, or organization has the right to negotiate with any foreign power in an attempt to surrender the control of the traditional territory of ours, the indigenous peoples of Taiwan. Taiwans framtid avgörs av de taiwanesiska ursprungsfolkens självbestämmande jämte hela vårt lands invånare. Ingen regering, politiskt parti eller organisation har rätten att förhandla med utländska makter med syfte att avträda traditionella territorier tillhörande Taiwans ursprungsfolk. > [Original] 這是我們守護母親土地的決心,台灣原住民族堅持了數千年,也會繼續堅持下去。 > [English translation] We are the determined guardians of our motherland, as we have been for thousands of years, and will continue to be. Vi är sedan årtusenden tillbaka de utsedda förvaltarna av vårt fosterland, och kommer att fortsätta vara det. > [Original] 如果有一天,中國放棄扭曲的歷史觀、民族觀、國家觀,樂意成為我們的善良鄰居,而不是強行要當我們的父母。那個時候,我們會誠心舉杯,敬中國這個鄰居一杯小米酒。pasola xmnx na mansonsou!(願您每回呼吸都順暢;鄒族語) > [English translation] If one day China abandons its distorted understanding of history, nationality, and statehood; if one day China becomes our friendly neighbor and stops claiming its forceful “parenthood” upon us; only then will we propose a toast to China, our neighbor, with a cup of millet wine in all our sincerity. Pasola xmnx na mansonsou! (May every time you breathe, you breathe smoothly; Tsou) Om Kina en dag överger sin snäva syn på historia, nationalitet och nationell tillhörighet; Om Kina en dag blir en vänligt inställd granne och slutar påtvinga sitt "föräldraskap" på oss, Först då ska vi höja en skål hirsvin till Kina, vår granne, i största uppriktighet. Pasola xmnx na mansonsou! (Må varje ditt andetag vara obehindrat, Tsou) > [Original] 聲明人 > [English translation] Signatories ### Undertecknare > [Original] 浦忠成(鄒族)、馬千里 Mateli Sawawan(卑南族)、Magaitan·Lhkatafatu(邵族)、伍麗華Saidai Tarovecahe(魯凱族)、夏錦龍 Obay·Ataw·Hayawan(賽夏族)、Eleng Tjaljimaraw(排灣族)、鴻義章 Upay Kanasaw(阿美族)、曾華德 集福祿萬(排灣族)、林碧霞 Afas Falah(阿美族)、帖喇・尤道 Teyra Yudaw(太魯閣族)、伊斯坦大・貝雅夫・正福 Istanda·Paingav·Cengfu(布農族)、伊央・撒耘 Yiyang Sayion(撒奇萊雅族)、吳新光 voe-uyongana(鄒族)、潘經偉(馬卡道族)、孔賢傑 ’Avia Kanpanena(卡那卡那富族)、潘杰 Watan Teymu(賽德克族)、謝宗修 Buya·Batu(噶瑪蘭族)、葛新雄(拉阿魯哇族)、蘇美琅 Savi Takisvilainan(布農族)、吳雪月(阿美族)、Uma Talavan 萬淑娟(西拉雅族,南區平埔族群代表)、陳金萬(凱達格蘭族,北區平埔族群代表) > [English translation] 浦忠成 (Tsou), 馬千里 Mateli Sawawan (Pinuyumayan), Magaitan·Lhkatafatu (Thao), 伍麗華 Saidai Tarovecahe (Rukai), 夏錦龍 Obay·Ataw·Hayawan (Saisiyat), Eleng Tjaljimaraw (Paiwan), 鴻義章 Upay Kanasaw (Amis), 曾華德 集福祿萬 (Paiwan), 林碧霞 Afas Falah (Amis), 帖喇・尤道 Teyra Yudaw (Truku), 伊斯坦大・貝雅夫・正福 Istanda·Paingav·Cengfu (Bunun), 伊央・撒耘 Yiyang Sayion (Sakizaya), 吳新光 voe-uyongana (Tsou), 潘經偉 (Makatao), 孔賢傑 ’Avia Kanpanena (Kanakanavu), 潘杰 Watan Teymu (Sediq), 謝宗修 Buya·Batu (Kavalan), 葛新雄 (Hla’alua), 蘇美琅 Savi Takisvilainan (Bunun), 吳雪月 (Amis), Uma Talavan 萬淑娟 (Siraya, representative of Southern Pingpu), 陳金萬 (Ketagalan, representative of Northern Pingpu) P’u Chung-ch’eng (tsou), Mateli Sawawan (puyuma), Magaitan. Lhkatafatu (thao), Saidai Tarovecahe (rukai), Obay. Ataw. Hayawan (saisiyat), Eleng Tjaljimaraw (paiwan), Upay Kanasaw (amis), Tsêng Hua-tê Chifuluwan (paiwan), Afas Falah (amis), Teyra Yudaw (truku), Istanda. Paingav. Cengfu (bunun), Yiyang Sayion (sakizaya), Wu Hsin-kuang Voe-uyongana (tsou), P’an Ching-Wei (makatao), ’Avia Kanpanena (kanakanavu), Uma Talavan (siraya), Watan Teymu (seediq), Ch’en Chin-wan (ketagalan), Buya. Batu (kavalan), Ko Hsin-hsiung (saaroa), Savi Takisvilainan (bunun), Wu Hsüe-yüeh (amis) > [Original] 其他民族參與聲明人(非原轉會委員) > [English translation] Non-committee-member signatories ### Underteckningar av andra än kommittémedlemmar > [Original] Omi Wilang 歐蜜・偉浪(泰雅族)、王商益 Kaisanan Ahuan(道卡斯族)、乃俊廷(巴布薩族)、張麗盆(拍瀑拉族)、潘明燈(拍瀑拉族)、巫瑞晞(阿里坤族)、胡雋婕 Snglang(羅亞族)、潘隆川(噶哈巫族)、希婻・瑪飛洑(達悟族) > [English translation] Omi Wilang 歐蜜・偉浪 (Atayal), 王商益 Kaisanan Ahuan (Taokas), 乃俊廷 (Babuza), 張麗盆 (Papora), 潘明燈 (Papora), 巫瑞晞 (Arikun), 胡雋婕 Snglang (Lloa), 潘隆川 (Kaxabu), 希婻・瑪飛洑 (Tao/Yami) Omi Wilang (atayal), Kaisanan Ahuan (taokas), Nai Chün-t’ing (babuza), Chang Li-p’ên (papora), P’an Ming-têng (papora), Wu Jui-hsi (arikun), Hu Chüan-chieh Snglang (lloa), P’an Lung-ch’üan (kaxabu), Hsinan Mafeifu (tao)