--- title: 全台最大口罩地圖專案協力列表 tags: hackathon, 口罩 --- # 全台最大口罩地圖專案協力列表 ## 社群串連 - 好想工作室 https://goodideas-studio.com/ - g0v.tw 台灣零時政府社群 https://g0v.tw/ - g0v 台南小松 g0v Slack **#tainan** - g0v 零時政府揪松團 g0v Slack **#jothon** - 「[Zero Waste Taiwan @地圖](https://greenteamtaiwan.github.io/green-map-taiwan-new/recommendations)」社群 `自己的社群自己加!` ## 貢獻者簽名區 :::info 歡迎從這裡開始簽名。可以自己加設計師、醫師和資料整理專家等等類別,讓大家知道完成這個專案需要多少人協力。 ::: ## 貢獻者 - 工程師 - Howard - John Lin - Jimmy Hsu - wjwang - kiang - YumiChen - kiecoo - a4027971 - denkeni - Hsin - [Pupu(DotNet)](https://www.facebook.com/pupu21/) - Neil - Cage Chung - Jetter Huang - [楊奇永](https://chiyung.dev) - Timothy Lin - Dangjurui - [MingYu](https://www.facebook.com/qazwsx9006) - Joe Lin - Bella Huang - 雍盛科技(https://www.ysong.com.tw/) - wenyo - CHEN LC(https://reurl.cc/6YdKk) - [AccordionCat](https://laveyou.cc/facemask/) - [Wei Hao Huang](https://github.com/demotascha/mask_taiwan) - shihying - [Ken Lee](https://github.com/ken551113/maskmap) - 設計 - Lisalaam - Tung Nien - Allison - [詹喆麟](http://chelinchan.com) - PM - ivy11628 - Hugo Lin - Jet Pai - 數據資料 - jimibuni - AnnieLu - 醫師/藥師 - 編輯/文字影音紀錄者/社群小編(防疫推廣) - [iamtie](https://www.iamtie.com/2020/02/taiwanmask2019ncov.html) - 共筆 - 仔魚 --- 以下是視覺化呈現工作區。 ## 社群串連 :::info 放文字加網址超連結 ::: 好想工作室 https://goodideas-studio.com/ g0v 台南小松 g0v.tw 台灣零時政府社群 https://g0v.tw/ 「[Zero Waste Taiwan](https://drive.google.com/file/d/17-QmOSmiv3bh5cCwyCKWtcVOog--h5Rl/view?usp=sharing) @[地圖](https://greenteamtaiwan.github.io/green-map-taiwan-new/recommendations)」社群 ...以及更多貢獻者 https://g0v.hackmd.io/@jothon/Sk-CkCJ_zU :::danger kirby 試做的 mockup https://g0v.github.io/contribar/ :::