--- tags: edu, SSR --- # 課程影片 :::warning **零時小學校「夏日源理」2021 線上源力增能營** - [首頁連結](https://g0v.hackmd.io/@jothon/Sch001SSR2021) - [簡介連結](https://g0v.hackmd.io/@jothon/Sch001SSR2021info) ::: ## 第一週:必修課程(新手村)`7/17(六)16:00 影片公開` ### [YouTube 第一週播放清單](https://youtube.com/playlist?list=PLdwQWxpS513DWGYiIk0y9uCPM2hFNAoYb) - [講個秘訣:g0v社群的專案協作心法(Isabel Hou)](https://fb.watch/6OkhcUcJJ1/)`開幕式課程` - [學習社群協作工具,試著線上協作(Bess Lee)](https://fb.watch/6OkhcUcJJ1/)`開幕式課程` - [用試算表玩資料,VLOOKUP 怎麼用(Ronny Wang)](https://youtu.be/uCuwcwBy0cM) - [線上活動怎麼辦(Ichieh Chen)](https://youtu.be/TsIYo5hfm_A) - [我們與專案的距離(Peter)](https://youtu.be/OlpBj6pzH4w) - [g0v 宅在家蔬菜箱共筆經驗分享(ky)](https://youtu.be/4WjEI0f8KZg) ## 第二週:選修課程(1)`7/24(六)16:00 影片公開` ### [YouTube 第二週播放清單](https://youtube.com/playlist?list=PLdwQWxpS513BoNgoiSBuh-LXdUvlatGHh) ## 第三週:選修課程(2)`7/31(六)16:00 影片公開` ### [YouTube 第三週播放清單](https://youtube.com/playlist?list=PLdwQWxpS513ApUuu6mwGPGtGRxZJYenwM) ## 第四週:選修課程(3)`8/7(六)16:00 影片公開` ### [YouTube 第四週播放清單](https://youtube.com/playlist?list=PLdwQWxpS513AdRYED7_rlmrx-iR4RzhAP)