--- title: g0v 社群基礎建設盤點 tags: infras, jothon, 基礎建設, g0v description: 社群維運有賴參與者的協助,本份文件整理目前 g0v 社群的基礎建設,社群基礎建設是為了讓社群運作上更開放與方便,或是一些教學資源、既有範本讓社群參與者們可以不用重複造輪子。 --- # g0v 社群基礎建設盤點 > 社群維運有賴參與者的協助,本份文件整理目前 g0v 社群的基礎建設,社群基礎建設是為了讓社群運作上更開放與方便,或是一些教學資源、既有範本讓社群參與者們可以不用重複造輪子。 ## 入口網站 - [g0v.tw 官網](https://g0v.tw) - 中文 - 英文 - [new landing page 討論](https://g0v.hackmd.io/7LBPpu4FQAi7B3343Vb69Q) - [Youtube](https://www.youtube.com/user/g0vTW) - [Facebook page](https://www.facebook.com/g0v.tw/) - [Facebook 後勤中心](https://www.facebook.com/groups/g0v.general/) - [Instagram](https://www.instagram.com/g0v.tw/) - [g0v intl Landing page](https://g0v.hackmd.io/yFsTausvQ-KaQ_lBPTe1hA?both) - [揪松網](https://jothon.g0v.tw) - [揪松 KKTIX(大松、基礎松)](https://g0v-jothon.kktix.cc/) - [g0v-intl KKTIX](https://g0v-intl.kktix.cc/) - [HackMD](https://g0v.hackmd.io) - [Hackpad](https://g0v.hackpad.tw) - [g0v 社群行事曆](https://calendar.google.com/calendar/htmlembed?src=cpcf6iv5pt9l6gl2ue3svo63e8@group.calendar.google.com&amp;ctz=Asia/Taipei) - [g0v Flickr](https://flickr.com/g0v) ## 規範類(群組治理規範、參與守則、社群規範) - [社群治理共筆](https://g0v.hackmd.io/vYdTfaYeR7SnIU3zT5evOw) - [g0v 網域申請規範](https://docs.google.com/document/d/1g4unx-__fvCc6tPLeniPd_jb5EoIDALXOYkROWyVaTo/edit) - [g0v-domain email 轉信相關規定【草案】](https://g0v.hackmd.io/5hxTNV2TRJ-QY3SrkiJDMA) - [g0v SNS 社群治理機制](https://g0v.hackmd.io/THKRsDsNRXGsa_0zFUn3Gw) - [g0v sytle](https://github.com/g0v/style-guide) - Logo 等 - g0v.news - [治理機制](https://g0v.hackmd.io/t5qvF5BARUa0yEKYdNG7QA) - [投稿規範](https://g0v.hackmd.io/WQWeXWrYREORhyGrwGmedA) - [g0v 採訪共筆參考](/@jothon/g0vinterview/https%3A%2F%2Fg0v.hackmd.io%2F%40chihao%2FHyzE3uY9X) - [g0v 行為守則 CoC](https://g0v.hackmd.io/COC) - [g0ver 參與論壇、講座、email 通訊開場白模板](https://g0v.hackmd.io/UclYE0_6Q8-i_bh11r0nHQ) - [NPO Hub 小松使用規則](https://g0v.hackmd.io/@jothon/NPOHub-rules) - 揪松團辦公室空間借用 - [海外 g0v 社群指引](https://g0v.hackmd.io/b9I_UXYRQPuCSuAcR2xdOw)(討論中) ## 社群基礎建設 - [社群每月九分鐘](https://g0v.hackmd.io/@jothon/community99) - [每月社群大小事](https://g0v.hackmd.io/JoNZjrU9TjO6oR5OcJ0Dng) - [一鍵開大松](https://github.com/g0v/OneButton) - [大松 SOP](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wn0nFcgHLsCqictznaqD7nu9WqLtLngVs9cZZKB9Zn4/edit#gid=0) - [MailChimp (揪松電子報)](https://mailchimp.com/) - [松前哈拉](https://beta.hackfoldr.org/g0v-jothon-community-hangout/) - [g0v data base](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9-g1pvkfqBJbfkjPB0gvfBbBxVlWYJj6tTVwaI5_x8/edit#gid=1563040282) / [g0v data base 工作頁面](https://g0v.hackmd.io/eC2vgApVTu2AT7UmHeLDEg) - 歷年專案清單 - [說明文件](https://g0v.hackmd.io/eC2vgApVTu2AT7UmHeLDEg?view) - [整理分類中清單](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GND-IKNIPJfQ4Ry2hfHQpEm8_CuBZa7ZchTedlWiO08/edit#gid=0) - 未來合併回 db 中 - [g0v media list](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YaD9e3HQ19ft2lSz_B9nnxjw8A-4Tbfain9OvnS38aw/edit?usp=drive_web&ouid=110930753653429603302) - 新聞報導清單 - [g0v talk list](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fz-V_nAvd-7Xwd8cjjC_SYSgygsVPhKB0ls_lG7v160/edit#gid=0) - 演講清單 - [新聞中心 (發佈工作站)(停止使用,請見新 sns 治理)](https://g0v.hackpad.tw/--w01v8lrMLTY) - [g0v wiki](https://g0v.wiki) (使用率低,目前 down) - [g0village-8bit](https://github.com/g0v/g0village-8bit/) - g0v 新手村遊戲 - [Logbot](https://logbot.g0v.tw/channel/g0v.tw/today) - [GitHub](https://github.com/g0v/Logbot) - [slack-irc-plugin](https://github.com/g0v/slack-irc-plugin) - 使用 webhook 的 Slack <-> IRC bridge ## 經驗類 - [開源協作手冊](https://g0v.hackmd.io/ySSHkSMgSjihwDtulDM9uA) - [如何辦一場小松](https://g0v.hackmd.io/51qNkup-TRK8uTOhlAuKhg?view) - [Bluepa 量表 Case study](https://docs.google.com/presentation/d/1CE6zagBeT1ZS6ItJFKTPLvRQAq5LQyj4Y-ccrqI-yH8/edit#slide=id.g13e7cc6e6a_0_171) - [專案 / 坑的推動歷程故事](https://g0v.hackmd.io/@jothon/keng/) - [蒐集以 g0v 為主題的學術研究](https://g0v.hackpad.tw/-g0v--1esFXAvr0U4) - [大松主持棒](https://g0v.hackmd.io/w_lvezP3RsWyXAtXiAvSkw) ## 工具 - [moc-license-center](https://github.com/g0v/moc-license-center) - g0v授權中心 - [cchelper](https://github.com/g0v/cchelper) - g0v開放授權小幫手 - [在 HackMD 裡即時編輯 Blupa 開放度量表](https://hackmd.io/Xuo6fvJtTLyC2Yui_Ufx0A?both) - 專案開放度評估 - [middle2](https://g0v.hackpad.tw/2017-11-7-middle2--ok6d4mOsv0U) - 伺服器服務平台 - [coVerbatim](https://github.com/jessy1092/coVerbatim/) - 逐字稿工具 - [quick-timer](https://github.com/zbryikt/quick-timer/) - 短講計時器 - [hackfoldr-2.0](https://github.com/hackfoldr/hackfoldr-2.0) - Hackfoldr 2.0 - [excel-data-tool](https://github.com/g0v/excel-data-tool) - Excel Data Tool - [設計師寶貝球](https://g0v.hackmd.io/-q_FE7_uQwOS2D8KZVisYA) - 如何許願一個設計師 ## 學習 & 資源類 - [axe.g0v.tw](https://github.com/ronnywang/axe.g0v.tw) - 斧頭幫大挑戰 - [g0v UI design resources](https://g0v.hackmd.io/QAQkyGGgQsaA5RFlMheLxA) - UI 學習資源 ## 參考資料 > Awesome g0v > https://hackmd.io/@AceChen/HymQrZU8?type=view > 各種入口連結 > https://trello.com/c/VT1zk6e9 > “Infra + working group” Alphabet > https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9-g1pvkfqBJbfkjPB0gvfBbBxVlWYJj6tTVwaI5_x8/edit#gid=1761626792