--- tags: hackathon description: 2020/10/06(二)12:00 截止! image: https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/g0v-hackmd-images/uploads/upload_0e1890cdb99f372cb52b51ad6a737f05.jpeg --- # g0v Hackath41n 八週年黑客松 主圖徵集中! :::danger **截止時間:2020/10/06(二)12:00** 說明:下次 g0v 黑客松將在 10/24(六)於中研院資訊所舉行,為了慶祝 g0v 八週年,主辦 g0v 黑客松的揪松團除了推出 [g0v 訓練師球帽限量方案](https://www.facebook.com/454607821247176/posts/4492129027495015/),也歡迎沒有人一起來畫下次大松主圖,提案跟投票同時進行中,看到喜歡的提案歡迎隨時 **++** 給予鼓勵! ::: ## 提案開始 提案時請注意大松主圖的必備元素: - g0v logo([下載](https://drive.google.com/drive/folders/0BzGJ4qvz2D3EVE94VEtSTzR2aTQ)) - 第肆拾壹次八週年黑客松 `大標` - g0v.tw 8th Anniversary Hackath41n `英文標` - 中研院資訊所 `活動地點` - 2020/10/24 `活動時間` 過往大松主圖參考: https://jothon.g0v.tw/events/ ### 提案範例:如果沒有人畫主圖揪松團還是會生一張圖出來 ![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/g0v-hackmd-images/uploads/upload_7b717f16696c9b08a034e6089fa0c077.png) > ++ [name=bess, ichieh, seangau] > ++ [name=chihao] `上面放圖、下面投票` ### 提案一:chihao ![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/g0v-hackmd-images/uploads/upload_520574c9885dbe083fb37c08d9824ddf.png) > ++ [name=bess] > ++ 簡潔有力~ 跨語言宣傳效果讚~ [name=chewei] > ++ [name=Pei4] > 這樣是不是變成g8v了XDD [name=咪路] > > 8ra888 [name=chihao] > ++ [name=mrorz] > 8 years anniversary --> 8th anniversary? [name=mrorz] > > 標準字是揪松團提供的(推)[name=chihao] > > oops 已修正 XD [name=bess] ### 提案二:ivc ![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/g0v-hackmd-images/uploads/upload_1053ed50b847493d6f613d040366d04d.jpg) > ++ [name=bess] > ++ [name=ichieh] > ++ [name=Macpaul Lin] > ++ [name=tmonk] > ++ [name=fly] > ++ 也想發(?) [name=chihao] ### 提案三:沒有人